X
lista produktów
nazwa produktu
sztuk:
formularz
Wyślij
X
tytuł
Vivamus nonummy consequat urna eget lectus. Praesent magna sapien, lacinia id, vulputate tincidunt, orci luctus et ligula. Vivamus faucibus at, mollis aliquam, nulla pulvinar nulla vitae tellus. Proin vel nulla. Suspendisse auctor, egestas quam ut urna dapibus a, fermentum in, odio. Donec viverra luctus, quam molestie mauris. Etiam commodo tincidunt leo facilisis dui imperdiet tempor, sapien sed interdum faucibus, tortor non ullamcorper ligula erat velit in massa. Proin non neque quis velit. Mauris urna. Pellentesque ac hendrerit wisi. Integer leo sed est vitae odio. Aenean nonummy nisl erat lacinia quam sed est a nunc. Sed nibh. Phasellus pulvinar vulputate vitae.
Ilość sztuk:
do koszyka
Ilość porcji:
Kształt
do koszyka
X

Regulamin

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Strona www.tegoborze.pl prowadzona jest przez Zakład Piekarski „GRZYB” sp. j. z siedzibą w Tęgoborzu 33-312, ul św. Floriana 27, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000065153, NIP: 734-00-20-123, REGON: 490499735.

 

2. Definicje:

 

Administrator – należy przez niego rozumieć Zakład Piekarski „GRZYB” Spółka Jawna, z siedzibą przy ul. św. Floriana 27, 33-312 Tęgoborze

 

Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej korzystająca z Serwisu Internetowego

 

Serwis Internetowy – udostępniony przez Administratora dla Użytkowników lub osób

trzecich, system teleinformatyczny w rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o

świadczeniu usług drogą elektroniczną, znajdujący się pod adresem http://www.tegoborze.pl

 

Regulamin – oznacza niniejszy Regulamin określający warunki i zasady świadczenia usług drogą elektroniczną w Serwisie Internetowym oraz będący regulaminem w rozumieniu art. 8 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 

§ 2. WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO

 

1. Każdy Użytkownik lub osoba trzecia przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu Internetowego zobowiązana jest zapoznać się z treścią Regulaminu.

2. Korzystanie z Serwisu Internetowego jest możliwe pod warunkiem dysponowania przez Użytkownika lub osobę trzecią następującą infrastrukturą:

a) połączenie z siecią Internet;

b) posiadanie urządzeń pozwalających na korzystanie z zasobów sieci Internet;

c) korzystanie z przeglądarki internetowej umożliwiającej wyświetlanie na ekranie urządzenia dokumentów hipertekstowych, powiązanych w sieci Internet przez sieciową usługę WWW oraz obsługującej język programowania JavaScript oraz Flash, a ponadto akceptującej pliki typu cookies;

3. Administrator zapewnia bezpieczeństwo danych Serwisu Internetowego. Wszelkie informacje przechowywane w Serwisie Internetowym chronione są przy użyciu nowoczesnych technologii, zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa i zasadami poufności.

4. Niedozwolone jest:

a) korzystanie z Serwisu Internetowego w sposób, który narusza lub zmierza do naruszenia obowiązujących przepisów prawa;

b) podawanie się za innego Użytkownika;

c) podejmowanie jakichkolwiek działań na szkodę Administratora, Użytkowników lub osób trzecich, mających na celu utrudnienie lub zakłócenie normalnego funkcjonowania Serwisu Internetowego;

 

§ 3. WARUNKI I ZASADY ŚWIADCZENIA USŁUG

1. Administrator prowadzi sprzedaż produktów cukierniczych  i piekarniczych za pośrednictwem sieci własnych sklepów firmowych. Zamówienia przyjmowane są m.in. poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie internetowej www.tegoborze.pl.

2. Opisy i zdjęcia produktów są własnością Administratora.

 

3. Z formularza kontaktowego można korzystać zarówno w celu porozumienia się z Administratorem, jak też złożenia zamówienia.

 

5. Zamówienie złożone za pośrednictwem formularza kontaktowego jest uznawane za przyjęte w chwili jego potwierdzenia przez Administratora. Po wpłynięciu wiadomości Administrator zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z klientem w celu ustalenia szczegółów i potwierdzenia zamówienia.

 

6. Administrator zapewnia doręczenie produktów cukierniczych we wskazanym terminie do wybranego sklepu firmowego. Produkt można odebrać w godzinach pracy sklepu.

7. Realizując zamówienie Administrator może skontaktować się telefonicznie z odbiorcą celem potwierdzenia szczegółów związanych z realizacją (np. daty i miejsca dostawy, wyglądu tortu itp.).

8. W przypadku niezrealizowania zamówienia z winy klienta, np. nieuzasadnionej odmowy odbioru produktów, Administrator zastrzega sobie prawo obciążenia klienta kosztami produktów.

 

9. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie lub nie dostarczenie produktów wynikające z podania przez klienta błędnej daty lub miejsca odbioru.

10. Reklamacje dotyczące produktów cukierniczych muszą zostać złożone drogą mailową, telefoniczną lub bezpośrednio w punkcie odbioru nie później niż 2 dni od daty odbioru produktów.

11. Administrator, właściciel serwisu internetowego www.tegoborze.pl zapewnia ochronę wszystkich danych osobowych, jakie zostały pozyskane w wyniku prowadzonej działalności zgodnie z obowiązującym prawem (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE). Szczegółowe zasady określa <TU SZYMON DAJ LINK DO RODO>.

12. Skorzystanie z formularza zamówień oznacza akceptację wszystkich postanowień i informacji zawartych w regulaminie.

 

§ 4. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego opublikowania

2. Administrator uprawniony jest do dokonania zmiany postanowień Regulaminu w całości lub w części, w każdym czasie, bez konieczności podawania uzasadnienia wprowadzonych zmian.

3. W przypadku zmiany Regulaminu, jego doręczenie Użytkownikowi odbywać się będzie poprzez umieszczenie go w Serwisie Internetowym.