Regulamin

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Strona www.tegoborze.pl prowadzona jest przez Zakład Piekarski „GRZYB” sp. j. z siedzibą w Tęgoborzu 33-312, ul św. Floriana 27, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000065153, NIP: 734-00-20-123, REGON: 490499735.

 

2. Definicje:

 

Administrator – należy przez niego rozumieć Zakład Piekarski „GRZYB” Spółka Jawna, z siedzibą przy ul. św. Floriana 27, 33-312 Tęgoborze

 

Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej korzystająca z Serwisu Internetowego

 

Serwis Internetowy – udostępniony przez Administratora dla Użytkowników lub osób

trzecich, system teleinformatyczny w rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o

świadczeniu usług drogą elektroniczną, znajdujący się pod adresem http://www.tegoborze.pl

 

Regulamin – oznacza niniejszy Regulamin określający warunki i zasady świadczenia usług drogą elektroniczną w Serwisie Internetowym oraz będący regulaminem w rozumieniu art. 8 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 

§ 2. WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO

 

1. Każdy Użytkownik lub osoba trzecia przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu Internetowego zobowiązana jest zapoznać się z treścią Regulaminu.

2. Korzystanie z Serwisu Internetowego jest możliwe pod warunkiem dysponowania przez Użytkownika lub osobę trzecią następującą infrastrukturą:

a) połączenie z siecią Internet;

b) posiadanie urządzeń pozwalających na korzystanie z zasobów sieci Internet;

c) korzystanie z przeglądarki internetowej umożliwiającej wyświetlanie na ekranie urządzenia dokumentów hipertekstowych, powiązanych w sieci Internet przez sieciową usługę WWW oraz obsługującej język programowania JavaScript oraz Flash, a ponadto akceptującej pliki typu cookies;

3. Administrator zapewnia bezpieczeństwo danych Serwisu Internetowego. Wszelkie informacje przechowywane w Serwisie Internetowym chronione są przy użyciu nowoczesnych technologii, zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa i zasadami poufności.

4. Niedozwolone jest:

a) korzystanie z Serwisu Internetowego w sposób, który narusza lub zmierza do naruszenia obowiązujących przepisów prawa;

b) podawanie się za innego Użytkownika;

c) podejmowanie jakichkolwiek działań na szkodę administratora, Użytkowników lub osób trzecich, mających na celu utrudnienie lub zakłócenie normalnego funkcjonowania Serwisu Internetowego;

 

§ 3. WARUNKI I ZASADY ŚWIADCZENIA USŁUG

1. Administrator prowadzi sprzedaż produktów cukierniczych  i piekarniczych za pośrednictwem sieci własnych sklepów firmowych. Zamówienia przyjmowane są m.in. poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie internetowej www.tegoborze.pl.

2. Opisy i zdjęcia produktów są własnością Administratora.

 

3. Z formularza kontaktowego można korzystać zarówno w celu porozumienia się z Administratorem, jak też złożenia zamówienia.

 

5. Zamówienie złożone za pośrednictwem formularza kontaktowego jest uznawane za przyjęte w chwili jego potwierdzenia przez Administratora. Po wpłynięciu wiadomości Administrator zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z klientem w celu ustalenia szczegółów i potwierdzenia zamówienia.

 

6. Administrator zapewnia doręczenie produktów cukierniczych we wskazanym terminie do wybranego sklepu firmowego. Produkt można odebrać w godzinach pracy sklepu.

7. Realizując zamówienie Administrator może skontaktować się telefonicznie z odbiorcą celem potwierdzenia szczegółów związanych z realizacją (np. daty i miejsca dostawy, wyglądu tortu itp.).

8. W przypadku niezrealizowania zamówienia z winy klienta, np. nieuzasadnionej odmowy odbioru produktów, Administrator zastrzega sobie prawo obciążenia klienta kosztami produktów.

 

9. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie lub nie dostarczenie produktów wynikające z podania przez klienta błędnej daty lub miejsca odbioru.

10. Reklamacje dotyczące produktów cukierniczych muszą zostać złożone drogą mailową, telefoniczną lub bezpośrednio w punkcie odbioru nie później niż 2 dni od daty odbioru produktów.

11. Administrator, właściciel serwisu internetowego www.tegoborze.pl zapewnia ochronę wszystkich danych osobowych, jakie zostały pozyskane w wyniku prowadzonej działalności zgodnie z obowiązującym prawem (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE). Szczegółowe zasady określa <TU SZYMON DAJ LINK DO RODO>.

12. Skorzystanie z formularza zamówień oznacza akceptację wszystkich postanowień i informacji zawartych w regulaminie.

 

§ 4. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego opublikowania

2. Administrator uprawniony jest do dokonania zmiany postanowień Regulaminu w całości lub w części, w każdym czasie, bez konieczności podawania uzasadnienia wprowadzonych zmian.

3. W przypadku zmiany Regulaminu, jego doręczenie Użytkownikowi odbywać się będzie poprzez umieszczenie go w Serwisie Internetowym.

Skontaktuj się z nami
Książka telefoniczna
Miasta
Imię i Nazwisko
Temat
Numer telefonu
Adres e-mail
Wiadomość